Opvolging

e-Veille® is het hulpmiddel voor de opvolging van wetteksten en regelgevingen inzake milieu, veiligheid en gezondheid op het werk voor instellingen en activiteiten gevestigd in Wallonië, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Luxemburg.

Het e-Veille®-team volgt voor u maandelijks alle verplichte registers op basis van de publicaties van het Publicatieblad van de Europese Unie, het Belgisch Staatsblad en de Luxemburgse Mémorial.

Het abonnement milieu betreft de opvolging van de volgende domeinen: lucht, geluid, water, bodem, afval, energie, ioniserende straling, milieuwetgeving en milieuvergunningen.

Indien van toepassing zijn ook de belangrijke milieureglementeringen in het abonnement inbegrepen: Seveso-richtlijn, IPPC-IED-richtlijn (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging), Europees PRTR-register, ETS-richtlijn, ErP-richtlijn, REACH, CLP, ADR…

Het tool volgt de reglementeringen betreffende landbouw, bosbouw en zones met een grote biologische diversiteit en urbanisatie (CoDT, CoBAT…) niet op.

Het abonnement veiligheid, gezondheid op het werk omvat de opvolging van de codex welzijn op het werk, ARAB, veiligheid van producten en diensten (boek IX van het economisch wetboek) en uitrustingen (machinerichtlijn, liften, stoominstallaties….) en ioniserende stralen en gevaarlijke producten (REACH, CLP, ADR…).