Algemene verkoopvoorwaarden

  1. Alle betalingen moeten gebeuren overeenkomstig de voorwaarden vastgelegd door COMASE en vermeld op onze facturen. De betalingstermijn begint te lopen op de datum vermeld op de factuur.
  2. Deze zijn betaalbaar op het adres van COMASE. COMASE houdt vast aan dit recht, ook wanneer aan de klant een wissel werd aangeboden of wanneer betalingen werden aanvaard of beloften werden gedaan of andere betalingswijzen werden gebruikt.
  3. Deze betalingen moeten worden uitgevoerd op de bank- of postrekeningen van COMASE, verwijzend naar de betreffende factuurnummers of nummers van creditnota’s. De vertegenwoordigers van COMASE zijn niet gemachtigd om betalingen van facturen te ontvangen of om een kwitantie af te leveren.
 1. Portkosten en/of andere rechten en kosten zijn ten laste van de klant. De terugbetaling ervan is onmiddellijk eisbaar.
 2. Voorschotten die door de klant worden gestort gelden voor het bedrag van de bestelling en mogen niet worden beschouwd als waarborgsommen die bij opgave ervan de partijen zouden vrijstelling van de uitvoering van het contract.
 3. In het geval van niet-betaling van de openstaande bedragen op de afgesproken datum:
  1. Zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vooraf worden verhoogd met het bedrag van de intresten op voorschotten op rekening courant en leningen bij de Nationale Bank van België verhoogd met 4 % en met een minimum van 12 % op jaarbasis en zonder dat deze bepaling afbreuk doet aan de onmiddellijke eisbaarheid van de schuld. In geval van een geschil ingesteld door de klant, blijven alle bedragen verschuldigd. Staking van betaling omwille van een geschil is dan ook niet toegelaten.
  2. Het bedrag van de factuur wordt van rechtswege verhoogd met 15 % met een minimum van € 12,39 als bijkomende forfaitaire vergoeding vijftien dagen na verzending van een ingebrekestelling. Dit bedrag is verschuldigd en doet niets af van de betaling van intresten voorzien in bovenstaande paragraaf.
 4. De voorwaarden en betalingstermijnen die in der minne of wettelijk zijn afgesproken of bij opmaak van een eventueel zelfs aanvaard akkoord, kunnen in geen geval worden ingeroepen of afbreuk doen aan de toepassing van bovenstaande factuurverhoging en verwijlintresten. Wanneer een factuur op de vermelde vervaldatum niet is betaald of een betalingsakkoord niet wordt nagekomen worden alle verschuldigde sommen onmiddellijk eisbaar.
 5. Bij gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldag is COMASE gerechtigd om elke levering of prestatie op te schorten en/of vooraf betaling te eisen.

Bovendien kan COMASE, zonder afbreuk te doen aan zijn recht op schadeloosstelling en verwijlintresten, per aangetekend schrijven de klant een opzegtermijn opleggen waarna de overeenkomst van rechtswege zal worden beëindigd.

Bevoegde rechtbank
In geval van een betwisting van welke aard ook, zijn de rechtbanken van Brussel of van Charleroi, naar keuze van COMASE, als enige bevoegd.